« Näillä mennään ja lujaa | Pääsivu | Digielämän mutkia »

Kommentit

Marjut

Ergomenon-blogissa kysellään Swopper-käyttökokemuksia: http://ergonomenon.com/?p=420

nieminensundell

En ole saanut vielä omaani. Mutta ehkä voisin mennä kertomaan töissä hankituista koekäyttökokemuksista.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)