« Uudenvuoden ajatuksia | Pääsivu | Yhdistää, ei yhdistä »

Kommentit

Sami O

No voi, ehkä nyt tämän kirjoituksen innoittamana saan vihdoin kaivettua Wii:n tuosta päydän allaolevasta boksista ja asennettua sen. Tai toisaalta...

nieminensundell

Se on pirun nopea asentaa.

Mikko-Pekka

Eräässä yrityksessä WII:tä käytetään työpaikkaliikunta välineellä toimistotyötä tekeville. Tosin muutama nuori kolli on jo sukeutunut niin hyväksi tenniksessä, etteivät liikuta enää kuin rannetta - hiiren tapaan.

nieminensundell

Mun mies tekee samoin. Rannetennistä. Meikä sen sijaan heiluu ja hyppii raivokkaasti.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)