« Kadonneen kontin seikkailut | Pääsivu | Opittua 2: Esittäytyminen »

Kommentit

Miia Ranta

meillä oltiin valistuneita talonomistajia ja hommattiin http://www.hydropath.com/hs38.html. British Gas sanoi ettei heidän huoltotakuunsa korvaa mitään, ellei ko. väkästys ole putkistoon liitettynä. Ja mikäs siinä, £150 ja Calgon-tablettien kanssa ei tartte enää puljata, kuulema. Ehkä asiasta voisi hellävaraisesti vihjata vuokraisännälle?

nieminensundell

Me ollaan jo pari muuta asiaa vihjattu :) Ei nyt ihan heti kehtaa.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)