« Identiteetin ydinpuut | Pääsivu | Lähiruokalinkkivinkki »

Kommentit

Matti A.

Muutenkin erinomainen Grant McCracken on tehnyt tuollaista ehdottamaasi tutkimusta, videokameraa haastatteluiden tukena käyttäen, myöskin erinomaisessa Royal Ontario Museumissa (ROM) Torontossa, muistaakseni 90-luvun puolivälin tienoilla. Hyvää matskua.

nieminensundell

No niinpä tietysti! Missäs näit tulokset, eli onko niitä julkaistu?

Matti A.

Viite on:

McCracken, Grant (2003), Culture and culture at the Royal Ontario Museum: Anthropology Meets Marketing, Curator: The Museum Journal, Volume 46, Issue 2 (April), pages 136–157.

Artikkelin pohjana oleva työ on tehty 90-luvun puolivälissä.

Petja Jäppinen

Nyt sitten otat yhteyttä museoon ja myyt niille kunnollisen tutkimuksen.

nieminensundell

Petja, niiden budjetti on varmaan mennyt tältä vuodelta. Mutta ehkä ensi vuonna...

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)