« Ensimmäisen vuoden tilinpäätös | Pääsivu | Hiuksia raastaa skanneriton »

Kommentit

Terhi

Suosittelen käsilaukkuongelmaan BagPodia :) https://www.facebook.com/pages/BagPod-Finland/166638190019486
Ratkaisee tuon järjestelyongelman niissäkin laukuissa, joissa osastointia ei ole tehty :)

nieminensundell

Loistokeksintö! Eräänlainen loistuote nykyisille (kalliille) muotikäsilaukuille, joissa ulkonäkö ja ennen kaikkea tuotemerkki lienee sisäistä kauneutta tärkeämpää.

Liisa / Laihdutuslääkkeet

Kyllä, matkan pituus on rentoutuksen kannalta tärkeää..

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)