« Vanha hupaisa juttu | Pääsivu | Viikon 32 esine »

Kommentit

Eve Mantu

Tekstistä päätellen olet Suomessa. Oletko täällä myös ensi tiistaina, 14.8? Miltäs maistuis pieni radioleikki "mitä tiedämme tulevaisuudesta, esimerkiksi suomesta vuonna 2062" - yle radio 1. Soittaos, Eve Mantu 040 7494 587

nieminensundell

Ai olet täällä kysymässä :) Noh, tämä juteltiinkin jo.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)